هوشمند سازی ساختمان

تعریف هوشمند سازی ساختمان: در تعریف هوشمندسازی ساختمان که ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ، می توان به ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻧﺮژي در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اشاره کردﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. سیستم ساختمان هوشمند ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ وﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ درﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد [...] بیشتر بخوانید

سیستم هوشمند روشنایی

در سیستم هوشمند روشنایی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ 80% ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را در ﺑﺨﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد. ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دو روش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻤﮏ [...] بیشتر بخوانید

تجهیزات خانه هوشمند

در سالهای اخیر وقتی صحبت از هوشمند سازی منازل یا محل کار به میان می آمد نهایت فکری که به ذهن خطور میکرد نصب یک آژیر هشدار دهنده نشت گاز، یا دزدگیر و این مسایل بود. اما امروزه دانش فنی بشر پا را فراتر گذاشته و هوشمند سازی منازل رنگ و لعاب تازه ای به [...] بیشتر بخوانید

پروتکل های خانه هوشمند

امروزه با پیشرفت فن آوری در زمینه های مختلف صنعتی و معماری ، کسب دانش در رابطه با این علوم و اجزای مرتبط با آن به امری بی بدیل تبدیل شده است. مدیریت هوشمند سازی ساختمان یا ( BMS) یکی از علوم جدید در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به سرعت در جوامع [...] بیشتر بخوانید

خانه هوشمند و مزایای آن چیست؟

مزایای خانه هوشمند چیست؟ امروزه ترکیب مهندسی الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر، موجب به وجود آمدن مهندسی جدیدی به نام مکاترونیک شده است. که نتیجه صنعتی آن اتوماسیون، هوشمند سازی (خانه هوشمند ، بیمارستان هوشمند ، شهر هوشمند) و نظایر آن می باشد. این تکنولوژی علاوه بر سرعت، دقت و کیفیت را نیز به دنبال دارد [...] بیشتر بخوانید

امنیت اینترنت اشیاء (IoT)

امنیت اینترنت اشیاء (IoT) Internet of Things Security یکی از چالش های عمده ای که باید به منظور وارد کردن اینترنت اشیاء به جهان واقعی بر طرف شود امنیت اینترنت اشیاء می باشد. معماری های اینترنت اشیاء قرار است با جمعیتی حدود میلیاردها اشیاء سر و کار داشته باشد، که با یکدیگر و با دیگر […]

بیشتر بخوانید

میان افزارهای اینترنت اشیاء

میان افزارهای اینترنت اشیاء IoT Middleware Layers میان افزار، یک لایه نرم افزاری بین سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی در فناوری اینترنت اشیاء است. به عبارتی، میان افزار یک لایه نرم افزاری یا به عبارتی مجموعه ای از زیر لایه های موجود میان سطح نرم افزارهای کاربردی و فناوری های مورد استفاده می باشد. […]

بیشتر بخوانید

کاربردهای اینترنت اشیاء (IoT)

ساختمان‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء :   در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد فواید و امکانات “خانه هوشمند” شده است و به‌عنوان فناوری‌های کامل و ارزان، ارتباطات بی‌سیم افزایش یافته و طیف وسیعی از برنامه‏ های کاربردی در حال گسترده‌تر شدن هستند. برنامه های کاربردی مانند: کنترل دستگاه های هوشمند کنترل و امنیت […]

بیشتر بخوانید

زیرساخت های اینترنت اشیاء

 زیرساخت های اینترنت اشیاء IoT Infrastructures مقیاس پذیری، پیمانی بودن، توسعه پذیری و ایجاد قابلیت همکاری میان اشیای ناهمگن و محیط زیست آن‌ها، الزامات طراحی‌های کلیدی برای اینترنت اشیاء به منظور حصول اطمینان از باز بودن فضای رشته‌ای برای توسعه دهندگان و ارائه دهندگان راه حل است، در حالی که کاربران، از برنامه‏ های کاربردی […]

بیشتر بخوانید

تعاریف و مفاهیم فناوری اینترنت اشیاء

مفاهیم اینترنت اشیاء Internet of Things Concept   مفاهیم اینترنت اشیاء و اصطلاح «اینترنت اشیاء» اولین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 بکار برده شد و برای نخستین بار مفاهیم اینترنت اشیاء توسط انتشارات مؤسسه MIT به دنیامعرفی گردید و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، […]

بیشتر بخوانید