تعریف هوشمندسازی ساختمان
هوشمند سازی ساختمان

تعریف هوشمند سازی ساختمان:

در تعریف هوشمندسازی ساختمان که ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ، می توان به ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺮژی در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اشاره کردﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

سیستم ساختمان هوشمند ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ وﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ درﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 • ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
 •  ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و ﺣﺮﯾﻖ و ﮐﻨﺘﺮل دود
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﺣﻔﺎﻇﺖ
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ در زﻣﺎنﻫـﺎی ﺧـﺎص

بهینه سازی مصرف انرژی:

اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺪه آل و اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ازﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذﺧﯿﺮه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دارد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن اﻣﺮوزی راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ که ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی از آﺧـﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ درﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﯾـﺪه آل ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورد.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻢزﻣﺎن، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژی، ارﺗﻘـﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ارزش اﻓﺰوده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪای ﮐـﻪ ﺻﺮف اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺮژی ﺷﺪه اﺳﺖ از راه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽﻫـﺎی ﺣﺎﺻــﻞ از آن ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ.

در ا&#۶۴۵۱۰;ــ&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;ــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۵۵;ــ&#۶۵۱۹۸;ژي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;در&#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف&#۶۵۲۰۷;ــ&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۵۲۱۵;ــ&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۴;ــ&#۶۵۱۷۴; از ا&#۶۵۲۵۵;ــ&#۶۵۱۹۸;ژي &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۷;ــ&#۶۵۱۹۴;ه، راه&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ه وري &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ن داده &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;ـ&#۶۵۱۹۸;ل و د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ما&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ار&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۸; در دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;رج از آن از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۴; و ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;ــ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;ــ&#۶۵۱۹۴;ور &#۶۵۲۵۱;ــ&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;ــ&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;ــ&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۸۷;ــ&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸;ي ا&#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;زي، ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۹۴; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;ـ&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;ـ&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; را &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; از داده&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۱۶۶;را&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.

تأثیرات اجتماعی :

از &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۲۶۲;ي د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹;ز&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ك، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۶;آوري ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ده&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۰۰;رگ &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۱;ـ&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۴۵۱۰;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;اران &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ه ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; ،&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۶۲;ده، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;ـ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; و &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;را&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;وري ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

در&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;و&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ارد&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸;، &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;ــ&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;ــ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;ــ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;ــ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۴;ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ار و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;م ا&#۶۵۲۳۵;ــ&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ردا&#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده، &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;ــ&#۶۵۱۶۶;، &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;ــ&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;ــ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;ــ&#۶۵۱۶۶;دل داده&#۶۵۲۵۹;ــ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;وري &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;.

در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;، &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ش و &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;ژي&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۰; از &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وري ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت و &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۲۶; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴;و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ز و ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۸۶; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ان از ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; و ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ه در &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹;&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۲۶۲; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; روزا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ون &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۲۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۶; ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۱۹۸;ژي از &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; سیستم هوشمند سازی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;ـ&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۴;.

رو&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹; از&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۴;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۵۸; د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ل و ر&#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۱۹۴; روزا&#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۵۲۰۰;ون ا&#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۵۱۹۸;اد آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۷۶;&#۶۴۵۱۰;ـ&#۶۵۲۵۴; و &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۴;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ش &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹;رو&#۶۴۵۱۰;ـ&#۶۵۲۵۸;ي ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; آن در د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ار&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ء و &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۳۴۵;ـ&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۳۸۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۱۸۳;ـ&#۶۵۲۰۰;اء &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;ـ&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۷۴; ز&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۵۲;ـ&#۶۵۲۴۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;ـ&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۶۲;د.

شاید این مقاله هم به شما کمک کند...
سیستم هوشمند روشنایی

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸;اي د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;ـ&#۶۵۱۹۴;اري &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;ـ&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;ـ&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;ـ&#۶۵۱۹۸;د ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۱۹۸;ژي در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;ل ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴;، &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ف ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ه&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي از ساختمان هوشمند:

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ف ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; از بکارگیری هوشمند سازی ساختمان (BMS) ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي و اﯾﺠـﺎد ﻓﻀـﺎي اﻣـﻦ و آرام در آنﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻤﻮم ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ازBMS ﻋﺒﺎرتند از:

۱. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;ـ&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۰;ـ&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۴۸;ـ&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸;اي ا&#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;ـ&#۶۵۱۹۸; در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن

۲. ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۲۰۰;ات و ا&#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۹۴;آن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;

۳. ارا&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۵۲۵۸;ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۰;ي ز&#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د

۴. &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;اري و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ات و&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;زي در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي.

۵. ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;ـ&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;ـ&#۶۵۱۶۶;ط &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;ـ&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; PC، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ.

۶. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;ده و ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;وز &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۷۶;ت &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; از&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;رود

ساختمان هوشمند:

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; دا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ري از او&#۶۵۲۳۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۱۹۸;ژي در &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;ـ&#۶۵۱۷۴; آن &#۶۵۲۲۷;ـ&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;ـ&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل و &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;ـ&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۴۵۱۰;ـ&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;رگ را در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; را&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ي آن ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺣﺘـﯽ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑـﻪ روﺷـﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﻧـﺪارﯾﻢ ﻧﯿـﺰ اﻧـﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ل د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۲;ع ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;ره &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ري از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ي دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; در &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; از &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د و ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۱۹۸;دن &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۸;ه&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. ا&#۶۴۵۱۰;ـ&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۱۶۶;ر ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۱۹۸;ژي ز&#۶۴۵۱۰;ـ&#۶۵۱۶۶;دي را &#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۹۴;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;د&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۱۱;ـ&#۶۵۲۵۸; درروش &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۸۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;ب ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اع ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; از &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ر ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۶۲;د.

&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸;ي ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;اي دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;وا&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۳۸۰;ـ&#۶۵۲۵۸; و ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;ـ&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۸; در &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ي &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴;&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶;آ&#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۳۸;&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۸;ـ&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۸;ـ&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; و رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; .

دروا&#۶۵۲۳۹;ــ&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;ــ&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;ــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;ــ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;ــ&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;ــ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف، &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ده آن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; روي &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ي و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;ـ&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۲۵۸; و ا&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;ـ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; رو&#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; روز و د&#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۹۸;ون، &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۳۹;ـ&#۶۵۱۶۶;در ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; روش &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف ارزان&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;ـ&#۶۵۱۷۴; را &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;ـ&#۶۵۱۹۸;اه &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۱;ـ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; در ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;.

در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۴۸;ـ&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;دهاي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; از آن &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;ـ&#۶۵۱۹۸;ژي را &#۶۵۱۷۵;ـ&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;ـ&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ر ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۹۴;ود &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;ـ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;ـ&#۶۵۱۶۶;ت او&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸;اي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; داده&#۶۵۲۵۹;ـ&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;ـ&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ض دارد از&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ات روزا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۲;ـ&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ح و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;ه ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۱۹۸;د.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۰۹; از ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;اف &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; سازی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن:

 •  اﯾﺠـﺎد ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد ﺣﺎﺿـﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 •  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿـﺰات و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤـﺮ ﻣﻔﯿـﺪ
 •  اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰي زﻣـﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 •  ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﻋـﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر داﺋﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 •  اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﻘـﺎط ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ pc و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 •  اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰارشﻫﺎي آﻣﺎري از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫـﺎ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪﺳـﺎزي ﻣﺼـﺮف و ﻋﻤﻠﮑﺮد