سیستم هوشمند روشنایی
سیستم هوشمند روشنایی

در سیستم هوشمند روشنایی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ 80% ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را در ﺑﺨﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دو روش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘرﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد.

سیستم هوشمند روشنایی

ﺑﺎ سیستم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮي از روﺷﻨﺎﯾﯽ روز و ﺑﺎ روش دﯾﻢ ﮐﺮدن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎن و ﺣﻀﻮر و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ، رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر و ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي دﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪه، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، ﻣﯿﺰان ﻧﻮر روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎي دﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﻢ ﮐﺮدن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ مصرف اﻧﺮژي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﮑﺎنهاي ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﻮرﮔﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ کار کمک می کند.

روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد

درسیستم هوشمند روشنایی ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد، روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻌﺎر “ﻻﻣﭗ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎﻣﻮش” ﺑﻪ ﺷﻌﺎر “ﻻﻣﭗ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدش ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران، ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﻀﺎ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ که اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ وﺟﻮد دارد ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان به ﺟﺎي ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻧﻬﺎ را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻗﺮارداد ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﮔﺮدد.
روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻀﺎﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ، ﻻﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و … ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ.

شاید این مقاله هم به شما کمک کند...
خانه هوشمند و مزایای آن چیست؟

ﺑﺮاي روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ، روزﻫﺎي ﮐﺎري و روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﯿﻞ نیز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﭘﯿﮏ ﺳﺎﯾﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و درسیستم هوشمند روشنایی ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف از ﺣﺪود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻧﻮر روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ را (10 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮي) موﻗﺘﺎ ﮐﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ دوره ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﻮد.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﻤﺎﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژي روﺷﻨﺎﯾﯽ دارد.
همچنینﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺪارات ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽهاي ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎري ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﯾﺎ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﯾﻤﺒﻞ و ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ T8 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را 10 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد. ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮنگهداری در بلند مدت می شود.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي دﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪه

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻧﻮرﮔﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺎي دﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪه در سیستم هوشمند روشنایی

• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب
• ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ
• ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮازي (ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ یا کاهش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ)
• ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
• ﻧﺼﺐ ﺳﺎده، ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎده ﺗﺮ
• داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 50000 ﺳﺎﻋﺖ
• داراي ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 9-GE-EE-CE-NEMA LL
• ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

محصولی برای نمایش وجود ندارد.