سیستم هوشمند روشنایی
سیستم هوشمند روشنایی

در سیستم هوشمند روشنایی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از را&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۸۰% &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي را در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۶; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; داد.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۰۶; از دو روش &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;زي و ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۷۶;ح &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د.

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;زي &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;وه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۴۳۴۴;ر&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۰۰;وم ، آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;د.

سیستم هوشمند روشنایی

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; سیستم &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸;ي از رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; روز و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; روش د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ه &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي از &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان د&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۸; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز، &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ي ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۲;ر و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;، ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ه و آ&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ان را ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; داده و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;از را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د آورد. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ي د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان از &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده را &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;ده و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آن، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;وت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; روش &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; مصرف ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; روش &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;ص در &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;نهاي &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۹۸;ه و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ط &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي دارد و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;وه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۸; کار کمک می کند.

رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ش &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۲;ر و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد

درسیستم هوشمند روشنایی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد، رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ل و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;وج آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ر “ﻻﻣﭗ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎﻣﻮش” ﺑﻪ ﺷﻌﺎر “ﻻﻣﭗ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدش ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران، ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺷﻮد.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان ر&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; دارد. ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; روش در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; که ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ل آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹; و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د دارد &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد.

در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان به &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; را در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ارداد &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; روش &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۸; ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد.
رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ش &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ي ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ي &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ري از &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; از &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۵۸;، &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن و … ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ.

شاید این مقاله هم به شما کمک کند...
پروتکل های خانه هوشمند

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي روز&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;، روز&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ري و روز&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۲۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; نیز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ري &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف و &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و درسیستم هوشمند روشنایی ،&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۶۲;ر دا&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د، در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۲۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف از &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ود &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;وز &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; را (۱۰ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۳۰ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ي) مو&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; دوره &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۹۸;ي &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; در&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; داد. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي در &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; دارد.
همچنین&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;م ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۰;ي &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;دار&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ارات &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;هاي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; و &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;اري &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ري &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۷۶;ح &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; اي &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;دن آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; را&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; دا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۴; T8 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را 10 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد. ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮنگهداری در بلند مدت می شود.

ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ي د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ي ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; را &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژي ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; روش &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;ص &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;اه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ي ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ي د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه در سیستم هوشمند روشنایی

• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب
• ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ
• ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮازي (ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ یا کاهش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ)
• ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
• ﻧﺼﺐ ﺳﺎده، ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎده ﺗﺮ
• داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 50000 ﺳﺎﻋﺖ
• داراي ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 9-GE-EE-CE-NEMA LL
• ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

محصولی برای نمایش وجود ندارد.